CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ i política de cookies de la web blauhouse.com

 

 

 

PRIMER.- DE LA TITULARITAT DE LA WEB.

 

 

 

1. BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U, amb CIF B63071724 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 35.215, foli 187, fulla número B-260.014, inscripció 1ª., d'ara endavant L'EMPRESA, amb domicili al Carrer Loreto 54 Principal 1a, 08029 Barcelona, és la titular de blauhouse.com (des d'ara la WEB) i posa aquest WEB a disposició dels USUARIS d'Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis i productes de l'EMPRESA, així com de permetre la contractació dels serveis oferts mitjançant el contacte directe amb l'EMPRESA.

 

 

 

SEGON.- DE LES CONDICIONS GENERALS D'UTILITZACIÓ. ACCEPTACIÓ. MODIFICACIÓ.

 

 

 

2.1. Les presents Condicions Generals d'Utilització de LA WEB, juntament amb les condicions generals de contractació, i / o les condicions particulars que puguin establir-se, tenen per finalitat regular la posada a disposició de la informació així com les relacions comercials que sorgeixin entre L'EMPRESA i els USUARIS de LA WEB. Per la navegació i / o per la utilització dels serveis inclosos en LA WEB, Vostè adquireix la condició d'USUARI. La navegació suposa l'acceptació sense reserves de cap classe,  totes i cadascuna de les presents Condicions Generals d'Utilització.

 

2.2. L'EMPRESA podrà en tot moment i sense previ avís, modificar les presents Condicions Generals, mitjançant la publicació d'aquestes modificacions a LA WEB amb la finalitat que puguin ser conegudes pels USUARIS. Així mateix, L'EMPRESA s'obliga a posar en coneixement dels seus USUARIS, amb una advertència en la pròpia WEB o si escau, en el correu designat a aquests efectes, els canvis realitzats amb les pertinents advertències legals.

 

 

 

 

TERCER.- DE LES COMUNICACIONS AMB L'USUARI.

 

 

 

3.1. A l'efecte de les presents Condicions Generals, els USUARIS han de dirigir-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic a info@blauhouse.com així, es comunicaran amb llibertat, només aportant les dades bàsiques de filiació i / o de contacte, amb l'expressa excepció de la comunicació per a la contractació de serveis que es regirà per les condicions generals de contractació.

 

 

3.2. L'usuari accepta expressament per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de LA WEB, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions així com les dades que hi deixi en el formulari de contacte per tal de poder comunicar-nos amb l USUARI.

 

 

 

QUART.- DE LA RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA.

 

 

 

4.1. L'EMPRESA únicament respondrà dels danys que l'usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització de LA WEB quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de L'EMPRESA. L'usuari reconeix i accepta que la utilització de LA WEB, es realitza sota el seu risc i la seva total responsabilitat.

 

4.2. L'EMPRESA no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels USUARIS, motivades per causes alienes a l'EMPRESA que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per lA WEB;  Retards o bloquejos en l'ús causats per deficiències o sobrecàrregues d'Internet o en altres sistemes electrònics; Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la WEB i que no siguin atribuïbles a L'EMPRESA Les divergències de la informació, documentació i / o altres continguts de WEB que puguin existir entre la versió electrònica i la versió impresa; De la impossibilitat de donar el Servei o permetre l'accés per causes no imputables a L'EMPRESA degudes a l'USUARI, a tercers, o a supòsits de força major.

 

4.3. L'EMPRESA no garanteix sota cap extrem que els USUARIS utilitzin el Servei de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l'ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

 

 

 

CINQUÈ.- DE LES OBLIGACIONS DE L'USUARI.

 

 

 

5.1. Amb caràcter general l'usuari s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en les mateixes o en  la WEB i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del que gaudeix, abstenint-se d'utilitzar WEB de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de l'EMPRESA els seus col·laboradors o proveïdors, així com la resta de USUARIS o en general de qualsevol tercer.

 

5.2. Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l'obligació assumida amb caràcter general de conformitat amb l'apartat anterior, l'USUARI s'obliga, en la utilització de LA WEB, a: En el cas d'utilitzar el formulari de contacte, l'USUARI es s'obliga a proporcionar veraçment les dades proporcionades ja mantenir-les actualitzades; No introduir o difondre en o des de LA WEB, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, així com tampoc contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut; No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant WEB cap programa d'ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a LA WEB, en qualsevol dels Serveis , o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l'EMPRESA de qualsevol usuari, dels proveïdors de l'EMPRESA o en general de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar qualsevol tipus d'alteració o impedir el normal funcionament dels mateixos; No realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través de LA WEB, no utilitzant els continguts i en particular la informació obtinguda a través de LA WEB per a remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers; No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d'altres en la utilització de LA WEB o en la utilització de qualsevol dels serveis de LA WEB; (VI) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de L'EMPRESA seus proveïdors o tercers;

 

A l'efecte precedents, qualsevol accés o intervenció informàtica no permesa en els continguts del web

 

 

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT (L.O.P.D.)

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U informa als Usuaris que, la comunicació ara o en el futur, de les seves dades de caràcter personal, comporta el consentiment inequívoc per part de l'Usuari perquè tracti de forma automatitzada les seves dades personals i els incorpori en els seus corresponents fitxers automatitzats de dades caràcter personal, amb la finalitat de facilitar a l'Usuari l'accés i ús ràpid i correcte del Portal, agilitar a l'Usuari els tràmits d'obtenció de Productes i/o serveis, la gestió, administració, estudi, revisió, acceptació i/o rebuig de les sol·licituds dels Usuaris per adquirir Productes i/o serveis oferts a través del Portal, l'adequació i personalització dels Productes i/o serveis a les preferències dels Usuaris, l'enviament de notificacions d'actualització del Portal, i l'enviament, per mitjans electrònics o en suport paper, d'informació relativa al Portal i informa que l'Usuari no està obligat, a cap moment, a contestar qualsevol formularis que aquest rebi.

 

BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U li garanteix que tals dades únicament podran ser utilitzades amb la finalitat de realitzar el seguiment de la seva sol·licitud i es compromet a mantenir i guardar les dades de caràcter personal que l'Usuari proporcioni de forma confidencial, garantint-li que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

Sense perjudici de l'anterior, BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U podrà revelar a les Autoritats Públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics i que li sigui requerida, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables.

 

 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 

Mitjançant el present avís legal i d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,. BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U. avisa els usuaris de la seva política de protecció de dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir amb ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts. Excepte en els camps en què s'indiqui el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries.

 

Les dades personals recollides seran tractades de forma secreta i confidencial i la seva recollida té com a finalitat la gestió i prestació dels serveis oferts per BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U a la pàgina web en cada moment.

 

BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U es compromet a adoptar totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per a garantir la seguretat d'aquestes dades, evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat als mateixos.

 

L'usuari o si escau qui ho representi, podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació dirigint-se per correu electrònic a info@blauhouse.com o mitjançant sol·licitud escrita i signada dirigida a BLAUHOUSERE FORMA URBANA S.L.U  Tel: 656902314 o 933221187

 

En aquesta sol·licitud haurà de constar el nom i cognoms de l'usuari, el seu domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport. En cas de representació, haurà d'acreditar-se la mateixa mitjançant document fefaent.

 

 

POLÍTICA DE Cookies

 

 

 

Què són les Cookies?

 

 

 

Les cookies constitueixen informació, que sovint contenen un codi d'identificació únic anònim, que és enviada al navegador per un servidor web i que queda emmagatzemada en el disc dur de l'ordinador de l'usuari. Més tard, i en el cas que es realitzin connexions posteriors amb el Lloc web, les cookies poden llegir-se i ser reconegudes pel lloc web que les va enviar en el cas de connexions posteriors. S'utilitzen principalment per fer funcionar o millorar el funcionament dels llocs web i per proporcionar informació comercial i de màrqueting per al propietari de la pàgina web.

 

 

 

Tipus de cookies que fa servir BLAUHOAUSE.COM

 

 

 

BLAUHOUSE.COM utilitza les cookies per obtenir informació que considera de gran utilitat. El tipus de cookies que utilitza i la informació que s'obté amb cadascuna queda detallat a continuació:

 

• Cookies Analítiques: Aquestes cookies s'utilitzen per analitzar el comportament dels usuaris de forma agregada i anònima incloent el nombre de visitants a la web ia diferents fitxes de producte, la procedència de les visita, dia i hora, plataforma, numero de clics en una fitxa, paraules de cerca que utilitza un usuari per trobar el seu contingut desitjat. D'aquesta manera BLAUHOSE.COM se serveix d'un mitjà de gran utilitat per poder introduir millores en el lloc web i saber quin contingut o disseny és més rellevant per a l'usuari.

 

• Cookies funcionals: Són cookies que ajuden a l'usuari a tenir una millor experiència de la navegació pel lloc. Un exemple d'ús d'aquest tipus de galetes són les que s'utilitzen per emmagatzemar les dades de la darrera recerca d'un producte per a acte omplir el cercador, el país, ciutat de preferència i últims productes consultats per l'usuari.

 

• Cookies de publicitat: Utilitzem aquestes cookies per tal de mostrar anuncis en altres pàgines per oferir anuncis més adequats als interessos dels usuaris. En aquest cas tenim tant galetes pròpies com cookies emmagatzemades per tercers.

 

• Cookies tècniques: Les cookies tècniques són necessàries per mostrar correctament la pàgina web i garantir el correcte funcionament del lloc. Aquestes galetes estan relacionades amb la sessió de l'usuari, el login, la selecció de zona geogràfica, i la gestió de les reserves.

 

 

 

Si no vols acceptar aquest ús de cookies, has de prescindir de continuar navegant aquest lloc i utilitzar els mecanismes apropiats del navegador per eliminar les galetes que ja hagin pogut ser instal·lades.

 

Com puc obtenir més informació sobre l'administració de les galetes?

 

Hi ha diversos modes d'administrar les cookies. Mitjançant la modificació de la configuració del navegador, es pot optar per desactivar les cookies o rebre un avís abans d'acceptar un. Pots esborrar totes les cookies instal·lades a la carpeta de galetes del navegador. Cada navegador té diferents procediments per gestionar la seva configuració.

 

A continuació et mostrem les instruccions específiques per a cada navegador:

 

• MICROSOFT INTERNET EXPLORER

 

• GOOGLE CHROME

 

• MOZILLA FIREFOX

 

• APPLE SAFARI

 

 

Qui és el responsable del tractament de les teves dades?

 

 

BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U,

CIF B63071724 Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, al tom 35.215, foli 187, fulla número B-260.014, inscripció 1ª.,

Passeig de Gràcia, 101, 3º3ª

 

 

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

 

 

Blauhouse REFORMA URBANA S.L.U, tractem la informació que ens faciliten els nostres usuaris i les persones interessades per tal de prestar el servei sol·licitat i enviament de la nostra informació comercial en el cas d'haver donat consentiment.

 

 

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació de servei i / o per a possibles responsabilitats legals.

 

 

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

 

 

La base legal per al tractament de les seves dades és la prestació del servei i / o consentiment de l'interessat.

 

 

 

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

 

 

 

Les dades no es comunicaran a tercers aliens a l'empresa, excepte en compliment de les nostres obligacions contractuals o sota condició legal imposada.

 

 

 

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

 

 

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en En BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, així com la portabilitat dels mateixos, en el cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. BLAUHOUSE REFORMA URBANA S.L.U  deixarà de tractar les dades, excepte per motius derivats del compliment d'una obligació legal, circumstàncies legítimes imperiosos, l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

 

 

 

Com hem obtingut les seves dades?

 

 

 

Les dades personals que tractem en Blauhouse REFORMA URBANA S.L.U, procedeixen de l'interessat.

Les categories de dades que es tracten són: Dades d'identificació personal, fiscal, adreces postals o electròniques.

 

 

No es tracten dades dels estipulats com a sensibles o especialment protegides.

 

 

 

Mitjançant la present comunicació Blauhouse REFORMA URBANA S.L.U, dóna compliment a les seves obligacions informatives. Per a qualsevol dubte pots consultar la nostra política de privacitat.

 

 

 

Telf: 656902314 / 933221187

Mail: blauhouse@blauhouse.com

VIA AUGUSTA 173,

LOCAL 1, BARCELONA (08021)

Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari
Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari
Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari
Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari

POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari
Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari
Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari
Personal shopper immobiliari, Personal shopper inmobiliari